Các kiểu cân bằng tải mikrotik Router OS

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông

/ip firewall mangle

add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \
new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \
new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=\
to_vnpt1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=\
to_vnpt2 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1

add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=to_vnpt1 disabled=\
no in-interface=LAN new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=vnpt6_conn disabled=\
no in-interface=LAN new-routing-mark=to_vnpt6 passthrough=yes

add action=mark-routing chain=output connection-mark=to_vnpt1 disabled=no \
new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=to_vnpt2 disabled=no \
new-routing-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt2

/ip route
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt1 routing-mark=to_vnpt1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt2 routing-mark=to_vnpt2 scope=30 target-scope=10

Kiểu 2 : Cân Bằng tải, Gộp băng thông download

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Lan_eth \
new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Lan_eth \
new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=Lan_eth \
new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes src-address-list=to_vnpt1
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=Lan_eth \
new-routing-mark=to_vnpt2 passthrough=yes src-address-list=to_vnpt2

add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-connection-mark=to_vnpt1 nth=2,1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-connection-mark=to_vnpt2 nth=2,2 passthrough=yes

add action=add-src-to-address-list address-list=to_vnpt1 address-list-timeout=\
1d chain=prerouting connection-mark=to_vnpt1 disabled=no in-interface=\
Lan_eth
add action=add-src-to-address-list address-list=to_vnpt2 address-list-timeout=\
1d chain=prerouting connection-mark=to_vnpt2 disabled=no in-interface=\
Lan_eth

add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=to_vnpt1 disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=to_vnpt2 disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-routing-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt2

/ip route
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt1 routing-mark=to_vnpt1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt2 routing-mark=to_vnpt2 scope=30 target-scope=10

Kiểu 3 : Cân bằng tải, Gộp băng thông download và upload

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \
new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \
new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=to_vnpt1 disabled=no \
new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=to_vnpt2 disabled=no \
new-routing-mark=to_vnpt2 passthrough=yes
add action=accept chain=prerouting disabled=no dst-address=192.168.0.0/24 \
in-interface=Lan_eth
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
!local in-interface=Lan_eth new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yes \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
!local in-interface=Lan_eth new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:1/1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=to_vnpt1 disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-routing-mark=to_vnpt1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=to_vnpt2 disabled=no \
in-interface=Lan_eth new-routing-mark=to_vnpt2 passthrough=yes

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vnpt2

/ip route
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt1 routing-mark=to_vnpt1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
vnpt2 routing-mark=to_vnpt2 scope=30 target-scope=10

 

🏡 Địa chỉ: Đội 3, thôn Phú Hạ, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
☎️ Mobile/Zalo/Facebook : (08) 18000446 / 0978671166
🌏 Website : http://gftth.com/ Email: gftthvietnam@gmail.com
🌏 Kệnh Fb Cty: Gftth.com.Telecom/ | Kênh Youtube: GFTTH VIỆT NAM TV
🍓 facebook cá nhân : Gftthvn

Tin Liên Quan