GECOOS – hướng dẫn cấu hình MESH

Cần chọn một thiết bị AP làm Mesh root. Các AP còn lại làm Mesh node

 1. Cấu hình Mesh root AC quản lý
 • Vào MESH
  • MESH: chọn ON
  • Role:chọn Main Mesh
  • Pairing ID: điền chuỗi xác thực (từ 4 đến 16 kí tự)
  • Wireless backhaul RF: chọn tần số 5G (để sử dụng băng thông cao)
  • Nhấn Save and Apply

 1. Nối tất cả các AP vào hệ thống
 2. Trên Mesh root AC, kiểm tra các AP Client trên hệ thống
 •  ​Vào Micro AC >> AP list, xem các IP/MAC tương ứng của từng client

 1. Truy cập web quản lý từng AP Client tương ứng với IP thu được ở bước 3, cấu hình Mesh Node như sau: (thực hiện trên tất cả các mesh node)
 • Vào MESH
  • MESH: chọn ON
  • Role:chọn NodeMesh
  • Pairing ID: điền chuỗi xác thực đã khai báo trên Mesh root
  • Wireless backhaul RF: chọn tần số 5G như đã khai báo trên Mesh Root
  • Nhấn Save and Apply

 • Vào Wireless >> General Settings

 • Private Cloud AC: điền IP AP làm mesh root >> nhấn Save and Apply

 1. Di dời các Mesh node đến vị trí cần lắp đặt
 2. Kiểm tra
 • Chờ vài phút để thiết bị đồng bộ cấu hình, vào Home kiểm tra trạng thái kết nối, tại AC hiển thị IP mesh root

 • Vào Wireless >> WLAN Settings, kiểm tra AP đã đồng bộ cấu hình giống với mesh root.

 • Trên Mesh Root, Vào Mesh >> Secondary Mesh access Status (on-line), kiểm tra trạng thái các mesh node

 • Trên Mesh Node, Vào Mesh >> Wireless Backhual (on-line), kiểm tra trạng thái

Tin Liên Quan