Hướng dẫn lấy luồng stream rtsp camera topsee add vào đầu ghi hãng Hikvision

Camera Topsee, Seetong RTSP stream đầu ghi Hikvision
Mạng nội bộ:
rtsp://192.168.100.9/mpeg4?username=admin&password=matkhaucamera

Lớp mạng ở ngoài thêm 554
rtsp://192.168.100.9:554/mpeg4?username=admin&password=matkhaucamera

 

Tin Liên Quan